تبلیغات
.: جامعه شناسان .::. Sociologists :. - پارادایم
.: جامعه شناسان .::. Sociologists :.

وبلاگ رسمی دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی ، ورودی 1387 ، 1388 و 1389

ریتزر بیان می کند جامعه شناسی علمی چند پارادایمی است.

پارادایم واقعیت جتماعی

 پارادایم تعریف اجتماعی

 پارادایم رفتار اجتماعی

 برای هر پارادایمی 3 عنصر مد نظر قرا رمی گیرد :

 پارادایم واقعیت اجتماعی:

 موضوع مورد بررسی: مطالعه نهادها و ساختارهای کلان اجتماعی یعنی تحمیل واقعیت اجتماعی به کنشگران .

 روش: آزمایش، پیمایش کمی، مصاحبه و مشاهده و روش مقایسه ای تاریخی.

 نظریه هایی که در این پارادایم هستند : کنت، دورکیم، اسپنسر ، پاره تو، مارکس و ...

 مکاتب : پوزیتیویسم، کارکردگرایی، ساختارگرایی، تضاد، نظریه های مارکسیستی

 پارادایم تعریف اجتماعی:

 موضوع مورد بررسی: چگونه کنش ها فهم می شوند و از موقعیت های اجتماعی تاثیر می گیرند. و این تعاریف چه تاثیری در کنش متقابل دارند.

تعریف از موقعیت در این پارادایم خیلی مهم است زیرا در اینجا روی ذهن و بین الاذهان تاکید می شود.

 روش: بیشتر روش ها کیفی است و بیشتر از مصاحبه همراه با مشارکت استفاده می شود.

 نظریه ها: کنش متقابل نمادین، پدیدارشناسی، روش شناسی مردمنگارانه، وجودگرایی، نظریه کنش 

 پارادایم رفتار اجتماعی :

 موضوع : مطالعه رفتارهای غیر فکورانه آدمها و کنش رفتاری آگاهانه همراه با قصد و واجد معناست.

 اما رفتار عملی غریزی و واکنشی است. لذا رفتار غیر فکورانه مد نظر است و بیشتر محرک (پاداش و تنبیه) دارد.

 روش: روشهای آزمایشگاهی که می توان محرک ها را کنترل نمود و رفتارها را تست نمود.

 نظریه : جامعه شناسی رفتاری، رفتارگرایی، مبادله، تبادل

 در پارادایم واقعیت اجتماعی یک جو ساختاری می بینیم و ساختارها مهم هستند.

 در پارادایم رفتار اجتماعی یک جو روانی می بینیم و رفتارها انگیخته شده است.

 در پارادایم تعریف اجتماعی رفتارها دارای انگیزه است.

 ریتزر ادعا می کند که ما باید دست به یک تلفیق پارادایمی بزنیم چون هر پارادایمی یک سطح را بررسی می کند.

 


نوشته شده در 1388/12/16 ساعت 23:17 توسط سعید سمیعی نظرات شما |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت